baby-potatoes-farm-farming-775707
I KORTA DRAG
Shadow
Dutch
French
German
Greek
Hungarian
Irish
Italian
Polish
Romanian
Swedish
English

LIFT: “Low-Input Farming and Territories – Kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk” (ID: 770747) är ett forskningsprojekt som finansieras av EUs forskningsprogram Horizon 2020 ”H2020-EU.3.2.1.1. – Increasing production efficiency and coping with climate change, while ensuring sustainability and resilience” på temat “SFS-29-2017 – Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches”.

Mål: att identifiera och förstå hur socio-ekonomiska drivkrafter och policy påverkar utvecklingen av ekologiska ansatser i lantbruket och att utvärdera prestation och hållbarhet hos dessa ansatser, när skillnader i olika system på gårds- grupps och territoriell nivå tas med i beräkningarna.

Kort beskrivning: Intresset för ekologiska ansatser i jordbruket ökar i Europa. Detta leder till ett behov av ökad förståelse för bidraget från dessa ansatser, kontexten i vilka de fungerar och hur attraktiva de uppfattas som av lantbrukarna. I synnerhet behöver det ekologiska lantbruket utvärderas mot syftena att samtidigt bidra till förbättrad prestation och hållbarhet hos lantbruk, landsbygdsutveckling samt landsbygdens samhällen och ekonomi.

LIFTs övergripande syfte är att identifiera möjliga fördelar med att ställa om till ekologiskt jordbruk inom EU; att förstå hur socio-ekonomiska faktorer och policy påverkar omställningen till ekologiskt lantbruk samt prestation och hållbarhet hos ekologiskt lantbruk på olika nivåer (från den enskilde gården till ett större geografiskt område). För att uppnå detta mål kommer LIFT att undersöka faktorer som påverkar övergång till ekologiskt lantbruk samt utvärdera prestation och övergripande hållbarhet hos ekologiska ansatser i jämförelse med ett mer konventionellt lantbruk. Jämförelsen görs över en mängd olika gårdstyper och geografiska områden. LIFT kommer också att utveckla nya typer av privata initiativ och policyåtgärder som kan påverka övergång till ekologiskt jordbruk och så småningom även påverka landsbygdens presentation och hållbara utveckling.

För att uppnå detta kommer LIFT att använda ett innovativt ramverk för att utvärdera hållbar utveckling genom att identifiera kritiska aspekter för övergång till ekologiskt jordbruk och öka den samhälleliga nyttan av lantbruket genom t.ex. ekosystemtjänster. LIFT kommer att uppnå detta genom att integrera mångvetenskap och intressenternas expertis i syfte att utveckla innovativa beslutsstödsverktyg. Projektet kommer att bidra med kunskap och stöd för EUs prioriteringar inom jordbruk och miljö för att stödja prestation och hållbarhet på landsbygden. Minst 30 fallstudier kommer att göras för att reflektera den stora spännvidden i socio-ekonomiska och biofysiska förutsättningar för lantbruket i EU.

Nyckelors:gårdsstrukturer, den gemensamma jordbrukspolitiken, agroekologi, ekologiskt jordbruk, jordbruksekonomi, mikroekonomi, beteendeekonomi, prestation, hållbarhet, public goods, ekosystemtjänster, arbetsproduktivitet, skapa sysselsättning, arbetsvillkor, lantbrukares kunskap, policy, flernivåanalys, deltagande ansatser.

Koordinator: INRAE – French National Institute for Research on Agriculture, Food and the Environment (Frankrike).

Konsortium: 17 partners från 12 länder i EU: INRAE (Frankrike), VetAgro SuP (Frankrike); SRUC (Storbritannien), Teagasc (Irland), KU Leuven (Belgien), SLU (Sverige), UNIBO (Italien), BOKU (Österrike), UBO (Tyskland), JRC (Belgien), IAE-AR (Rumänien), KRTK (Ungern), IRWiR PAN (Polen), DEMETER (Grekland) UNIKENT (Storbritannien), INRAE Transfert S.A. (Frankrike), ECOZEPT Deutschland (Tyskland).

CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215945_en.html.

Varaktighet: 48 månader, från 1 maj 2018 – 30 april 2022..

Budget: 5 miljoner Euro.

Ladda ner: Flygblad, LIFTs årliga nyhetsbrev nr 1, LIFTs årliga nyhetsbrev nr 2, LIFTs årliga nyhetsbrev nr 3, LIFTs årliga nyhetsbrev nr 4