baby-potatoes-farm-farming-775707
W SKRÓCIE
Shadow
Dutch
French
German
Greek
Hungarian
Irish
Italian
Polish
Romanian
Swedish
English

LIFT: “Niskonakładowe rolnictwo i regiony – Integracja wiedzy dla usprawnienia rolnictwa bazującego na usługach ekosystemowych.” (ID: 770747) jest projektem badawczym finansowanym w ramach programu badawczego Horyzont 2020 Unii Europejskiej “H2020-EU.3.2.1.1. – Increasing production efficiency and coping with climate change, while ensuring sustainability and resilience” under the topic “SFS-29-2017 – Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches”.

Cel: identyfikacja czynników społeczno-gospodarczych i politycznych wpływających na wybór podejmowania ekologicznych działań w rolnictwie oraz ocena wydajności i trwałości tych podejść z uwzględnieniem różnic na poziomie regionów, grup gospodarstw, pojedynczych gospodarstw oraz wybranych systemów produkcji.

Streszczenie: Rosnące europejskie zainteresowanie stosowaniem ekologicznych praktyk rolniczymi,  pociąga za sobą pilna potrzebę oceny potencjalnego wkładu, jaki mogą wnieść te praktyki w rozwój rolnictwa a także analizy kontekstów, w których  praktyki te funkcjonują, oraz ich atrakcyjności dla rolników jako potencjalnych nabywców. W szczególności rolnictwo ekologiczne musi być oceniane pod kątem promowania poprawy wydajności i zrównoważenia gospodarstw rolnych, środowiska wiejskiego, społeczności wiejskich i gospodarek w ujęciu ogólnym.

Ogólnym celem LIFT jest identyfikacja potencjalnych korzyści z przyjęcia rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej (UE) oraz zrozumienie, w jaki sposób czynniki społeczno-gospodarcze i polityczne wpływają na przyjmowanie, funkcjonowanie i zrównoważenie ekologicznego rolnictwa w różnych skalach, począwszy od poziomu pojedynczej farmy aż do poziomu danego terytorium/regionu. Aby osiągnąć ten cel, LIFT oceni determinanty przyjęcia podejść ekologicznych oraz oceni wydajność i ogólną trwałość tych podejść w porównaniu do bardziej konwencjonalnego rolnictwa w różnych systemach gospodarstw i lokalizacjach geograficznych. LIFT opracuje również nowe rekomendacje i instrumenty polityczne, które mogą poprawić wdrażanie praktyk prośrodowiskowych, a następnie wpływać na wyniki ekonomiczne i trwałość rozwoju obszarów wiejskich.

W tym celu LIFT zaproponuje innowacyjne ramy dla wielkoskalowej oceny zrównoważonego rozwoju, mające na celu zidentyfikowanie krytycznych punktów w procesie przyjmowania ekologicznych praktyk, mających służyć poprawie procesu dostarczania dóbr publicznych i usług ekosystemowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez integrację transdyscyplinarnej wiedzy naukowej i wiedzy specjalistycznej stron zaangażowanych w prace projektu. Zaangażowanie to posłuży współtworzeniu innowacyjnych narzędzi wspomagania decyzji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Efekty projektu zostaną wykorzystane w akcji informacyjnej wspierającej upowszechnianie priorytetów UE dotyczących trwałości zrównoważenia rozwoju wsi (w tym interesów rolnictwa i środowiska). W celu odzwierciedlenia ogromnej różnorodności warunków społeczno-gospodarczych i biofizycznych dla rolnictwa w skali całej UE przeprowadzone zostanie co najmniej 30 studiów przypadku.

Słowa kluczowe:struktura gospodarstw, Wspólna Polityka Rolna (WPR), agroekologia, rolnictwo ekologiczne, ekonomika rolnictwa, mikroekonomia, ekonomia behawioralna, , wydajność, zrównoważenie, dobra publiczne, usługi ekosystemowe, produktywność pracy, tworzenie miejsc pracy, warunki pracy, wiedza rolnicza, polityka, analiza wielkoskalowa, podejścia partycypacyjne.

Koordynator: INRAE – French National Institute for Research on Agriculture, Food and the Environment (Francja).

Konsorcjum: 17 partnerów z 12 państw Unii Europejskiej: INRAE (Francja), VetAgro Sup (Francja), SRUC (Wielka Brytania), Teagasc (Irlandia), KU Leuven (Belgia), SLU (Szwecja), UNIBO (Włochy), BOKU (Austria), UBO (Niemcy), JRC (Belgia), IAE-AR (Rumunia), KRTK (Węgry), IRWiR PAN (Polska), DEMETER (Grecja), UNIKENT (Wielka Brytania), INRAE Transfert S.A. (Francja), ECOZEPT Deutschland (Niemcy).

CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215945_en.html.

Trwałość: 48 miesięcy, od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Budżet: 5 milionów euro.

Pobrać: Ulotka, Roczny biuletyn LIFT nr 1, Roczny biuletyn LIFT nr 2, Roczny biuletyn LIFT nr 3, Roczny biuletyn LIFT nr 4