baby-potatoes-farm-farming-775707
SRACFHÉACHAINT
Shadow
Dutch
French
German
Greek
Hungarian
Irish
Italian
Polish
Romanian
Swedish
English

Is tionscadal taighde é LIFT: “Feirmeoireacht agus Críocha Ionchuir Ísil – Comhtháthú eolais chun an fheirmeoireacht éiceachóras-bhunaithe a fheabhsú” (ID: 770747) a maoiníodh faoi chlár taighde Horizon 2020 de chuid an Aontais Eorpaigh “H2020-EU.3.2.1.1. – Éifeachtúlacht táirgeachta a mhéadú & déileáil le hathrú aeráide, agus inbhuanaitheacht agus seasmhacht a dheimhniú ag an am céanna” faoin topaic “SFS-29-2017 – Soch-éiceacnamaíocht – an tsocheacnamaíocht i gcur chuige éiceolaíoch”.

Sprioc: an chaoi a dtéann tiománaithe socheacnamaíochta agus beartais i bhfeidhm ar fhorbairt cur chuige éiceolaíochta san fheirmeoireacht a aithint agus a thuiscint agus feidhmíocht agus inbhuanaitheacht a leithéid de chur chuige a mheas, ag cur san áireamh córais éagsúla feirmeoireachta ar scálaí feirme, grúpa feirme agus críche.

Cur síos achomair: Tá spéis á cur ar fud na hEorpa i gcleachtais éiceolaíochta san fheirmeoireacht. De réir mar a fhásann an tsuim seo tá géarghá le measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann na cleachtais seo i bhfeidhm ar an bhfeirmeoireacht, na comhthéacsanna ina bhfeidhmíonn siad agus a mealltacht d’fheirmeoirí a d’fhéadfadh glacadh leis na cleachtais seo amach anseo. Ní mór, go sonrach, an talmhaíocht éiceolaíoch a mheas i gcomhthéacs an chuspóra feidhmíocht agus inbhuanaitheacht fheabhsaithe na bhfeirmeacha, an chomhshaoil tuaithe, na sochaithe tuaithe agus na ngeilleagar a chur chun cinn.  Is é sprioc fhoriomlán LIFT na leasuithe a d’fhéadfadh a bheith ag an bhfeirmeoireacht éiceolaíoch san Aontas Eorpach (AE) a aithint agus tuiscint a fháil ar an tionchar a bhíonn ag tosca socheacnamaíochta agus beartais ar ghlacadh, ar fheidhmíocht agus ar inbhuanaitheacht na feirmeoireachta éiceolaíochta ar scálaí éagsúla, leibhéal na feirme aonair go leibhéal na críche. Chun an sprioc seo a bhaint amach, déanfaidh LIFT measúnú ar na cinntithigh a bhaineann le glacadh le cur chuige éiceolaíoch, agus déanfaidh sé meastóireacht ar fheidhmíocht agus inbhuanaitheacht fhoriomlán an chuir chuige seo i gcomparáid leis an talmhaíocht thraidisiúnta thar raon córas feirme agus scálaí geografacha.  Forbróidh LIFT socruithe príobháideacha agus ionstraimí beartais nua freisin a d’fhéadfadh feabhas a chur ar an nglacadh agus ar an bhfeidhmíocht ina dhiaidh sin agus ar inbhuanaitheacht an naisc tuaithe. Chuige seo, molfaidh LIFT creat nuálaíoch don mheasúnú inbhuanaitheachta il-scála atá dírithe ar chosáin chriticiúla a aithint chun glacadh le cur chuige éiceolaíoch le seachadadh earraí poiblí agus seirbhísí éiceachórais a fheabhsú. Bainfear é seo amach trí eolas eolaíoch trasdhisciplíneach a chomhtháthú le saineolas na bpáirtithe leasmhara chun uirlisí nuálacha tacaíochta cinnteoireachta a fhorbairt. Tabharfaidh an tionscadal eolas agus tacaíocht do thosaíochtaí AE a bhaineann leis an talmhaíocht agus leis an gcomhshaol chun feidhmíocht agus inbhuanaitheacht an chórais tuaithe chomhcheangailte a chur chun cinn. Déanfar 30 cás-staidéar ar a laghad chun an éagsúlacht ollmhór sna coinníollacha socheacnamaíochta agus bith-fhisice don talmhaíocht ar fud an AE a léiriú.

Eochairfhocail: struchtúir feirme, Comhbheartas talmhaíochta (CAP), agraiceolaíocht, feirmeoireacht orgánach, eacnamaíocht talmhaíochta, micreacnamaíocht, eacnamaíocht iompraíochta, feirmeoireacht éiceolaíoch, feidhmíocht, inbhuanaitheacht, earraí poiblí, seirbhísí éiceachórais, táirgiúlacht saothair, cruthú post, dálaí oibre, eolas feirmeora, polasaithe, anailís ilscála, cur chuige rannpháirtíochta.

Comhordaitheoir: Institiúid Náisiúnta na Fraince um Thaighde ar an Talmhaíocht, Bia agus Comhshaol (An Fhrainc).

Cuibhreannas: 17 comhpháirtí ó 12 thír de chuid an Aontais Eorpaigh: INRAE ​​(An Fhrainc), VetAgro Sup (An Fhrainc), SRUC (An Ríocht Aontaithe), Teagasc (Éire), OÉ Gaillimh (Éire), KU Leuven (an Bheilg), SLU (An tSualainn), UNIBO (An Iodáil), BOKU (An Ostair), UBO (An Ghearmáin), JRC (An Bheilg), IAE-AR (An Rómáin), KRTK (An Ungáir), IRWiR PAN (An Pholainn), DEMETER (An Ghréig), UNIKENT (An Ríocht Aontaithe), INRAE Transfert SA (An Fhrainc), ECOZEPT Deutschland (An Ghearmáin).

Nasc le leathanach CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215945_en.html.

Fad: 48 mí, ón 1 Bealtaine, 2018 go dtí 30 Aibreán, 2022.

Buiséad: EUR 5 mhilliún.